Σαββατο, 30 Δεκεμβριου 2017

KAFEA TERRA AEBE

Η ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. συγχωνεύθηκε με απορρόφησή της από την ATTICA TERRA FOOD & DRINKS AEBE.

H νέα επωνυμία της εταιρίας μας είναι: KAFEA TERRA FOOD & DRINKS AEBE.

 

KAFEA TERRA AEBE

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. συγχωνεύθηκε με απορρόφησή της από την ATTICA TERRA FOOD & DRINKS AEBE.

H νέα επωνυμία της εταιρίας μας είναι: KAFEA TERRA FOOD & DRINKS AEBE.

Την 1-12-2017 υπογράφηκε συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ATTICA TERRA FOOD & DRINKS AEBE» και

 «ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του κ.ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν.2166/1993, με απορρόφηση της «ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (απορροφούμενη) από την «ATTICA TERRA FΟOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (απορροφώσα).

Η συγχώνευση εγκρίθηκε στις 29/12/2017 και λόγω αυτής έχουν επέλθει μεταβολές στην επωνυμία και διεύθυνση έδρας της απορροφώσας εταιρείας.

Τα πλήρη στοιχεία της απορροφώσας εταιρίας έχουν ως εξής:

 

Επωνυμία: KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: KAFEA TERRA ΑΕΒΕ

Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΑΦΜ: 999842166

ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση έδρας και παράδοσης:  ΝΑΞΟΥ 12 -14, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ. 213 090 5500, fax: 213 090 5599

e-mail: info@kafeaterra.gr

 

Η συγχώνευση θα έχει σαν αποτέλεσμα:

 

α) την επίτευξη οικονομιών μεγάλης κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοικήσεως και γενικά επίτευξη μικρότερου κόστους λειτουργίας,

β) την εφαρμογή ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής οργάνωσης,

γ) τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, και

δ) την επίτευξη μεγαλύτερης ωφέλειας για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών.