Τεταρτη, 31 Ιανουαριου 2018

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Barista Contest - illy @ HORECA 2018»

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και έδρα στην Παιανία Αττικής, οδός Νάξου 12-14, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Barista Contest - illy @ HORECA 2018» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας o «Διαγωνισμός»).

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή «www.kafeaterra.gr» και θα επικοινωνείται στο κοινό με την αποστολή newsletters του Διοργανωτή στους εγγεγραμμένους στην υπηρεσία της αυτή χρήστες, καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) του Διοργανωτή «www.facebook.com/illy.Greece» και «www.instagram.com/illy_greece».

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (σε διαφορετική περίπτωση είναι απαραίτητη η έγγραφη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού από τον γονέα ή κηδεμόνα του), υπό την προϋπόθεση ανεπιφύλακτης αποδοχής των κατωτέρω γενικών όρων (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας ο «Συμμετέχων» και στον πληθυντικό οι «Συμμετέχοντες»).

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι συγγενείς πρώτου (α’) βαθμού με τους εργαζόμενους του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Στον Διαγωνισμό συμμετέχουν όσοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με τον όρο 4.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται από τον Συμμετέχοντα η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Ο Συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά, κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, εμπορικά ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά στοιχεία του Διοργανωτή και των προϊόντων που εμπορεύεται.

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή στον Διαγωνισμό ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

 

 

 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1/2/2018 ώρα 12:00 Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Έναρξη»), έως και την 6/2/2018 ώρα 12:00 Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Λήξη»).

 

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή «www.kafeaterra.gr» και η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υλοποιείται με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής του Διαγωνισμού στην οποία θα μεταβαίνει ο Συμμετέχων μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας.

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία.

Ο Συμμετέχων στον παρόντα Διαγωνισμό καλείται να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία του, αναγράφοντας όλα τα στοιχεία που ορίζονται στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής ως υποχρεωτικά, ήτοι τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),  το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας του, και εφόσον επιθυμεί να συμπληρώσει και τα προαιρετικά στοιχεία (ιδιότητα, επωνυμία επιχείρησης απασχόλησης). Ο Συμμετέχων φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των προσωπικών του στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που μπορεί να έχει κάθε Συμμετέχων θα είναι μία (1), ανεξάρτητα από το πόσες φορές θα έχει συμμετάσχει στον Διαγωνισμό.

 

5. Δώρα

Το δώρο του Διαγωνισμού (εφεξής καλούμενο το «Δώρο») για τους τρεις (3) νικητές του Διαγωνισμού είναι η γνωριμία και η δυνατότητα χρήσης για μία ώρα της νέας μηχανής καφέ «La Marzocco Leva», η οποία θα είναι εγκατεστημένη στο περίπτερο του «illy» στην έκθεση «HORECA 2018», σε συνεργασία με επαγγελματία barista του Διοργανωτή.

Το Δώρο είναι προσωπικό και οι νικητές του Διαγωνισμού ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή αντικατάστασής του.

 

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Η κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) νικητών του Διαγωνισμού και των τριών (3) επιλαχόντων αυτών που θα λάβουν το Δώρο του όρου 5 θα διεξαχθεί στις 6/2/2018 και ώρα 12.30, στα γραφεία του Διοργανωτή και οποιοσδήποτε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να παραβρίσκεται κατά την ώρα της κλήρωσης στα γραφεία του Διοργανωτή.

Οι νικητές των Δώρων καθώς και ο κάθε επιλαχών νικητής αυτών, θα ανακηρυχθούν στην κλήρωση με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής Συμμετεχόντων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος  «www.random.org»  και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κλήρωσης και κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων και των επιλαχόντων αυτών θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στον όρο 4, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του, όπως ορίζεται στον όρο 3, και (δ) ο Συμμετέχων έχει συμπληρώσει πλήρως και ορθά όλα τα προσωπικά του στοιχεία που ορίζονται ως υποχρεωτικά στη φόρμα συμμετοχής, σύμφωνα με τον όρο 4.

 

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Χρήση του Δώρου.

Τα ονοματεπώνυμα των νικητών του Διαγωνισμού και των επιλαχόντων αυτών, θα ανακοινωθούν αμέσως μετά από την κλήρωση σε λίστα νικητών και επιλαχόντων στις ιστοσελίδες «www.kafeaterra.gr» και «www.facebook.com/illy.Greece», και θα είναι μόνιμα αναρτημένα στις σελίδες αυτές.

Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει τους νικητές του Διαγωνισμού με σχετικό προσωπικό μήνυμα/email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας που συμπλήρωσαν στη φόρμα συμμετοχής και θα έρχεται σε συνεννόηση μαζί τους για να ορίσουν από κοινού, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, σε ποια από τις παρακάτω ημέρες και ώρες επιθυμούν να προσέλθουν στο περίπτερο του «illy» στην έκθεση «HORECA 2018», όπου θα κάνουν χρήση του Δώρου τους, δηλαδή θα έχουν στη διάθεσή τους μία ώρα για να γνωρίσουν και χρησιμοποιήσουν τη μηχανή καφέ «La Marzocco Leva». Οι ημέρες και ώρες που θα μπορούν οι νικητές να κάνουν χρήση του Δώρου τους, κατά τα ανωτέρω, είναι οι εξής: Σάββατο 10/2/2018 και ώρες 17.00 - 18.00, Κυριακή 11/2/2018 και ώρες 17.00 - 18.00, και Δευτέρα 12/2/2018 και ώρες 17.00 - 18.00.

Εφόσον οι νικητές δεν απαντήσουν στο ως άνω e-mail ή τηλεφώνημα, και, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους θα έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες «www.kafeaterra.gr» και «www.facebook.com/illy.Greece», δεν επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον Διοργανωτή εντός μίας (1) ημέρας από την ημερομηνία της κλήρωσης, τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή τους επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία επικοινωνίας με τον Διοργανωτή, ήτοι να απαντήσει εντός (1) ημέρας από την ημέρα αποστολής σε αυτόν του σχετικού γραπτού μηνύματος με e-mail ή τηλεφώνημα. Εφόσον ο πρώτος επιλαχών δεν απαντήσει στο ως άνω e-mail εντός μίας (1) ημέρας, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και η ίδια ως άνω διαδικασία συνεχίζεται με τον επόμενο στη σειρά επιλαχόντα. Σε περίπτωση που, αφού έχει ακολουθηθεί όλη η άνω διαδικασία, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα προαναφερθέντα επικοινωνία ούτε και με κάποιον εκ των επιλαχόντων, τότε ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το Δώρο.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή των επιλαχόντων που οφείλονται σε μη απάντησή τους στο email ή τηλεφώνημα, κάθε δε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσώπων αυτών.

Προϋπόθεση χρήσης του Δώρου είναι η προσκόμιση από τους νικητές στον Διοργανωτή, με τρόπο που θα ορίσει ο Διοργανωτής, του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία των νικητών. Οποιοσδήποτε νικητής αρνηθεί να προσκομίσει τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας του, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του Δώρου.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο των νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος (όπως ενδεικτικά της βράβευσης κλπ.), με κάθε τρόπο που κρίνει πρόσφορο, κάνοντας χρήση του ονοματεπώνυμού τους, της φωτογραφίας τους, κλπ, για λόγους διαφημιστικής προβολής, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως σε αυτούς.

 

8. Ευθύνη

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Ο Διοργανωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

 

9. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων.

Κάθε Συμμετέχων οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να συμμορφώνεται και αποδέχεται τους παρόντες όρους, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση και ουδεμία ευθύνη φέρει για ανάρτηση εκ μέρους των Συμμετεχόντων υλικού στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί προσβλητικό, ανήθικο και παράνομο από άλλους Συμμετέχοντες.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τον Διοργανωτή ή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέροντος του Διοργανωτή του σχετικού βάρους της αποδείξεως) τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.

 

10. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής θα συλλέγει και επεξεργάζεται για τις ανάγκες του Διαγωνισμού μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, εντάσσοντάς τα σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ο Συμμετέχων δια της υποβολής των στοιχείων του και έγκρισης της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προς τον Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο λειτουργεί ως βοηθός εκπληρώσεως και όχι υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του νόμου, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά δεδομένα που θα έχει συμπληρώσει στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ή/και έντυπα συμμετοχής σε αυτοτελή αρχεία που θα τηρούνται σύμφωνα με τον Ν.2472/1997, όπως αυτός ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα ως άνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την ενημέρωση του νικητή και επιλαχόντων αυτού και επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους, κ.λ.π.

Επίσης, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων, επιλέξει «Ναι» στο πεδίο «Επιλογή» της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής που αναγράφει τη φράση «Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις, διαφημιστικό υλικό από την εταιρεία KAFEA TERRA AEBE», τα ως άνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν.2251/1994, ήτοι για ενέργειες προωθήσεως και ενημερώσεως των υποκειμένων σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες του Διοργανωτή, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση είτε του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των Συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αποζημίωσης.

Ως αποδέκτες των δεδομένων ορίζονται για όλα τα δεδομένα, ο Διοργανωτής.

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις των Ν.2472/1997 και Ν.3471/2006 όπως ισχύουν, απευθυνόμενοι γι’ αυτό μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση «info@kafeaterra.gr» ή/και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2130905500, ή/και μέσω επιστολής προς τη διεύθυνση «KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ – Υπόψη Διεύθυνσης Διαχείρισης, οδός Νάξου, αρ. 12-14, ΤΚ. 19002, Παιανία Αττικής». Μετά την παραλαβή της ανάκλησης συμμετοχής, τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα που έχουν αποθηκευτεί από τον Διοργανωτή θα διαγραφούν.

 

11. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 2130905500, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και ώρες από τις 09:00 έως τις 16:00 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): info@kafeaterra.gr.

 

12. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Αλέξιο–Δημήτριο Φωτόπουλο του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα αρ. 6, ΤΚ 10671, Αθήνα και συντάχθηκε σχετική πράξη.

Οποιοσδήποτε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται, με δικά του έξοδα, να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των ανωτέρω, όπως αυτοί κατατέθηκαν στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

 

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (ενδεικτικά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, τροποποίηση των μηχανισμών επιλογής νικητών, κλπ), με δημοσίευση στον τύπο ή με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στις ιστοσελίδες «www.kafeaterra.gr» και «www.facebook.com/illy.Greece» ή με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι  Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση.

Ο Διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς Συμμετέχοντες ή τρίτους για οποιονδήποτε λόγο, αναφορικά με την αναβολή, διακοπή ή ματαίωση του Διαγωνισμού, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 

 

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

15. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.