Τριτη, 27 Μαρτιου 2018

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Coffee meets fashion @AXDW contest by illy»

Οι νικητές του διαγωνισμού μας είναι οι: 

Ευάγγελος Βολτέρας

Χριστίνα Καρακαλπακάκη

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Coffee meets fashion @AXDW contest by illy»

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και έδρα στην Παιανία Αττικής, οδός Νάξου 12-14, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Coffee meets fashion @AXDW contest by illy» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας o «Διαγωνισμός»).

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (σε διαφορετική περίπτωση είναι απαραίτητη η έγγραφη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού από τον γονέα ή κηδεμόνα του), το οποίο διατηρεί δημόσιο λογαριασμό/προφίλ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «http://www.instagram.com», υπό την προϋπόθεση ανεπιφύλακτης αποδοχής των κατωτέρω γενικών όρων (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας ο «Συμμετέχων» και στον πληθυντικό οι «Συμμετέχοντες»).

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι συγγενείς πρώτου (α’) βαθμού με τους εργαζόμενους του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται από τον Συμμετέχοντα η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Ο Συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά, κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, εμπορικά ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά στοιχεία του Διοργανωτή και των προϊόντων που εμπορεύεται.

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή στον Διαγωνισμό ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 29/3/2018 ώρα 18:00 Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Έναρξη»), έως και την 1/4/2018 ώρα 22:00 Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Λήξη»).

 

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας «http://www.instagram.com». Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υλοποιείται ως εξής:

Ο Διοργανωτής καλεί τους συμμετέχοντες μέσω των ιστοσελίδων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης facebook και Instagram να ακολουθήσουν (να κάνει «follow») τον λογαριασμό/προφίλ «https://www.instagram.com/illy_kafeaterra» που διατηρεί ο Διοργανωτής στο Instagram και να ανεβάσουν στον προσωπικό δημόσιο λογαριασμό/προφίλ τους που διατηρούν στο Instagram, χρησιμοποιώντας το hashtag  #illyAXDW, όσες φωτογραφίες ή/και video επιθυμούν από το περίπτερο του illy που θα έχει στηθεί από 29/3/2018 στον χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Athens Exclusive Designers Week» που θα διεξαχθεί στο Ζάππειο Μέγαρο κατά το χρονικό διάστημα από  28/3/2018 έως 1/4/2018.

Οι Συμμετέχοντες δεσμεύονται ότι οι φωτογραφίες ή/και τα video που θα δημοσιεύσουν και με τις(-α) οποίες(-α) θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό είναι πρωτότυπες(-α) και δεν θίγουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν στον Διοργανωτή ανέκκλητη άδεια χρήσης των φωτογραφιών ή/και video τους για λόγους διαφημιστικούς και προωθητικούς των προϊόντων του Διοργανωτή, ιδίως για τη χρήση των φωτογραφιών ή/και video για τους σκοπούς αυτούς επί προϊόντων του Διοργανωτή ή σε σχέση με αυτά, ιδίως σε δημοσιεύσεις και ενημερώσεις για τον Διαγωνισμό, αλλά όχι μόνο, με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα για όσο χρόνο διαρκεί η προστασία του έργου, παραιτούμενοι και των απαιτήσεων που απορρέουν από το ηθικό δικαίωμα.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που μπορεί να έχει κάθε Συμμετέχων στην κλήρωση που θα αναδείξει τους νικητές, θα είναι μία (1), ανεξάρτητα από τον αριθμό φωτογραφιών ή/και video που θα έχει δημοσιεύσει στον δημόσιο λογαριασμό/προφίλ του στο Instagram.

Οι όροι διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στις ιστοσελίδες «http://www.kafeaterra.gr», «https://www.facebook.com/illy.KafeaTerra» και «https://www.instagram.com/illy_kafeaterra».

 

5. Δώρα

Τα δώρα του Διαγωνισμού (εφεξής καλούμενα τα «Δώρα» ή το «Δώρο») για τους δύο (2) νικητές του Διαγωνισμού είναι:

Μία μηχανή παρασκευής καφέ εσπρέσσο Francis Χ9 κόκκινου χρώματος, μαζί με 40 κάψουλες espresso MONOARABICA flowpacks (10 τύπου Βραζιλία, 10 τύπου Γουατεμαλα,10 τύπου Αιθιοπία, 10 τύπου Κολομβία).

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικατάστασής τους.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση του.

 

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Η κλήρωση για την ανάδειξη των δύο (2) νικητών του Διαγωνισμού που θα λάβουν τα Δώρα του όρου 5, και των δύο (2) επιλαχόντων αυτών, θα διεξαχθεί στις 2/4/2018 και ώρα 12.30, στα γραφεία του Διοργανωτή και οποιοσδήποτε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να παραβρίσκεται κατά την ώρα της κλήρωσης στα γραφεία του Διοργανωτή.

Οι νικητές των Δώρων καθώς και ο κάθε επιλαχών νικητής αυτών, θα ανακηρυχθούν στην κλήρωση με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής Συμμετεχόντων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος  «www.random.org»  και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των έγκυρων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα συμμετοχών, το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κλήρωσης και κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων και των επιλαχόντων αυτών θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στους όρους 2 και 4, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του, όπως ορίζεται στον όρο 3.

 

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου.

Τα ονοματεπώνυμα των δύο (2) νικητών του Διαγωνισμού και των δύο (2) επιλαχόντων αυτών (ένας επιλαχών για κάθε νικητή), θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την κλήρωση σε λίστα νικητών και επιλαχόντων στις ιστοσελίδες «http://www.kafeaterra.gr», «https://www.facebook.com/illy.KafeaTerra» και «https://www.instagram.com/illy_kafeaterra» και θα είναι μόνιμα αναρτημένα στις σελίδες αυτές.

Ο Διοργανωτής στις 2/4/2018 θα ενημερώσει τους νικητές του Διαγωνισμού με σχετικό προσωπικό μήνυμα που θα αποστείλει στον προσωπικό λογαριασμό/προφίλ (inbox) που διατηρεί κάθε νικητής στο Instagram, με το οποίο θα ζητήσει να αποστείλουν στον Διοργανωτή εντός (2) ημερολογιακών ημερών και συγκεκριμένα έως τις 4/4/2018 και ώρα 13.00, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το  email και την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί, με έξοδα του Διοργανωτή, το Δώρο που κέρδισαν.

Εφόσον οποιοσδήποτε εκ των νικητών δεν απαντήσει στο ως άνω μήνυμα που θα του αποσταλεί από τον Διοργανωτή, και, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του θα έχουν αναρτηθεί στις ανωτέρω ιστοσελίδες, δεν επικοινωνήσει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον Διοργανωτή έως τις 4/4/2018 και ώρα 13.00, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση, ο οποίος ομοίως οφείλει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία επικοινωνίας με τον Διοργανωτή, ήτοι να απαντήσει εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής σε αυτόν του σχετικού προσωπικού μηνύματος στον προσωπικό λογαριασμό/προφίλ (inbox) που διατηρεί στο Instagram, και συγκεκριμένα να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή το αργότερο έως την 6/4/2018 και ώρα 13.00. Εφόσον ο επιλαχών δεν απαντήσει, κατά τά ανωτέρω, στο ως άνω μήνυμα, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τα Δώρα.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή των επιλαχόντων που οφείλονται σε μη απάντησή τους στο μήνυμα, κάθε δε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσώπων αυτών.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τη μη παράδοση του Δώρου, λόγω της μη εύρεσης των νικητών ή των τυχόν επιλαχόντων αυτών στη δηλωθείσα από αυτούς ταχυδρομική διεύθυνση, κάθε δε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι αυτών.

Προϋπόθεση παραλαβής των Δώρων είναι η προσκόμιση από τους νικητές ή τους τυχόν επιλαχόντες αυτών στον εκπρόσωπο του Διοργανωτή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους. Οποιοσδήποτε αρνηθεί να προσκομίσει τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας του, δεν δικαιούται να παραλάβει το Δώρο του.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο των νικητών ή των επιλαχόντων αυτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος (όπως ενδεικτικά της βράβευσης κλπ.), με κάθε τρόπο που κρίνει πρόσφορο, κάνοντας χρήση του ονοματεπώνυμού τους, της φωτογραφίας τους, κλπ, για λόγους διαφημιστικής προβολής, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως σε αυτούς.

 

8. Ευθύνη

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από ούτε σχετίζεται με τον ιστότοπο «http://www.instagram.com», ο οποίος ουδεμία ευθύνη φέρει.

Ο Διοργανωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

 

9. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων.

Κάθε Συμμετέχων οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να συμμορφώνεται και αποδέχεται τους παρόντες όρους, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση και ουδεμία ευθύνη φέρει για ανάρτηση εκ μέρους των Συμμετεχόντων υλικού στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί προσβλητικό, ανήθικο και παράνομο από άλλους Συμμετέχοντες.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τον Διοργανωτή ή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέροντος του Διοργανωτή του σχετικού βάρους της αποδείξεως) τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.

 

10. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 2130905500, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και ώρες από τις 09:00 έως τις 16:00 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): info@kafeaterra.gr.

 

11. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Αλέξιο–Δημήτριο Φωτόπουλο του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα αρ. 6, ΤΚ 10671, Αθήνα και συντάχθηκε σχετική πράξη.

Οποιοσδήποτε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται, με δικά του έξοδα, να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των ανωτέρω, όπως αυτοί κατατέθηκαν στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

 

 

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (ενδεικτικά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, τροποποίηση των μηχανισμών επιλογής νικητών, κλπ), με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στις ιστοσελίδες «http://kafeaterra.gr»   ή/και «www.facebook.com/illy.KafeaTerra» ή/και «www.instagram.com/illy_kafeaterra» ή/και με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι  Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση.

Ο Διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς Συμμετέχοντες ή τρίτους για οποιονδήποτε λόγο, αναφορικά με την αναβολή, διακοπή ή ματαίωση του Διαγωνισμού, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

14. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.