Τριτη, 8 Μαϊου 2018

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «1883 Cocktail Challenge»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και έδρα στην Παιανία Αττικής, οδός Νάξου 12-14, (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») διοργανώνει σε συνεργασία με την αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «ROUTIN SAS» με έδρα τη Γαλλία (εφεξής καλούμενη «ROUTIN SAS»), διαγωνισμό με την ονομασία «1883 Cocktail Challenge» (εφεξής καλούμενος o «Διαγωνισμός»).

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, εργάζεται ως bartender σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, χώρους αναψυχής και κέντρα διασκέδασης (νυχτερινά κέντρα, μπαρ, pub, club, cocktail lounge, μπαρ ξενοδοχείων, εστιατόρια, καφετέριες) και γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, υπό την προϋπόθεση ανεπιφύλακτης αποδοχής των κατωτέρω γενικών όρων (εφεξής καλούμενοw ο «Συμμετέχων» και στον πληθυντικό οι «Συμμετέχοντες»).

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι συγγενείς πρώτου (α’) βαθμού με τους εργαζόμενους του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται από τον Συμμετέχοντα η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.

Ο Συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά, κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, εμπορικά ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά στοιχεία του Διοργανωτή και της ROUTIN SAS και των προϊόντων που εμπορεύονται.

Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή στον Διαγωνισμό ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που μπορεί να έχει κάθε Συμμετέχων είναι μία (1).

 

3. Τρόπος Συμμετοχής – Στάδια Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

 

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία στάδια:

 

Α. Πρώτο στάδιο:

Το πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί στην Ελλάδα.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω των ιστοσελίδων του Διοργανωτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) «https://www.facebook.com/Routin1883.gr/» και «www.instagram.com/1883syrupsgr», της ιστοσελίδας «www.kafeaterra.gr», καθώς και με την αποστολή newsletters του Διοργανωτή στους εγγεγραμμένους στην υπηρεσία της αυτή χρήστες.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του πρώτου σταδίου του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 14/5/2018 ώρα 16:00 Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Έναρξη»), έως και την 4/6/2018 ώρα 16:00 Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Λήξη»).

Η ROUTIN SAS αναζητά τον καλύτερο bartender για να παρουσιάσει το ταλέντο του και να διαγωνιστεί δημιουργώντας το καλύτερο πρωτότυπο αλκοολούχο cocktail χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα του σιρόπια 1883.

Στο πλαίσιο αυτό, σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες καλούνται να μεταβούν από τις ιστοσελίδες «https://www.facebook.com/Routin1883.gr/» και «www.instagram.com/1883syrupsgr», μέσω ιστοσυνδέσμου (link), στη φόρμα συμμετοχής (registration form) του Διαγωνισμού, η οποία είναι στην αγγλική γλώσσα, την οποία και πρέπει να κατεβάσουν (download) και να συμπληρώσουν με όλα τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται σε αυτήν (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία του χώρου εργασίας τους, email, διεύθυνση κατοικίας, κ.λ.π.), καθώς και με όλα τα στοιχεία που ζητούνται σε αυτήν της πρωτότυπης συνταγής τους για το πρωτότυπο αλκοολούχο cocktail που θα περιέχει σιρόπι 1883 Routin.

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ανεπιφύλακτη αποδοχή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία, των παρόντων όρων του Διαγωνισμού και των όρων που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της η ROUTIN SAS, στους οποίους όρους οι Συμμετέχοντες θα μεταβαίνουν μέσω συνδέσμου (link) από την ιστοσελίδα του Διοργανωτή «www.kafeaterra.gr».

Ο Συμμετέχων φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή όλων των στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Την φόρμα συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με μία φωτογραφία του τελικού cocktail που έφτιαξαν με τη συνταγή, τα στοιχεία της οποίας συμπλήρωσαν στη φόρμα συμμετοχής, οι Συμμετέχοντες πρέπει να την στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση «routingr@gmail.com» έως την 4/6/2018 και ώρα 16:00 Ελλάδος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεσμεύονται ότι η συνταγή με την οποία θα συμμετέχουν και αποστείλουν με τη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού και με την οποία θα παρασκευάσουν το cocktail σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού είναι πρωτότυπη και δεν θίγει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Ο Διοργανωτής και η ROUTIN SAS ουδεμία ευθύνη υπέχουν έναντι τρίτων για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, πνευματικών ή οποιουδήποτε άλλου είδους. Επίσης, οι Συμμετέχοντες παρέχουν στον Διοργανωτή και στην ROUTIN SAS ανέκκλητη άδεια χρήσης της συνταγής τους και του cocktail που θα ετοιμάσουν για λόγους διαφημιστικούς και προωθητικούς των προϊόντων του Διοργανωτή και της ROUTIN SAS, ιδίως για τη φωτογράφισή τους και χρήση των φωτογραφιών ή τη σχεδίαση τους και χρήση των σχεδίων για τον σκοπό αυτό επί προϊόντων του Διοργανωτή και της ROUTIN SAS ή σε σχέση με αυτά, ιδίως σε δημοσιεύσεις και ενημερώσεις για τον Διαγωνισμό, αλλά όχι μόνο, με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα για όσο χρόνο διαρκεί η προστασία του έργου, παραιτούμενοι και των απαιτήσεων που απορρέουν από το ηθικό δικαίωμα.

Από την ανωτέρω διαδικασία θα αναδειχθούν οι δέκα (10) Συμμετέχοντες με τις δέκα (10) καλύτερες συνταγές. Επίσης, θα αναδειχθούν και δέκα (10) επιλαχόντες αυτών με τις αμέσως επόμενες δέκα (10) καλύτερες συνταγές. Οι επιλαχόντες θα αναδειχθούν με σειρά κατάταξης (ο πρώτος επιλαχών θα έχει την 11η καλύτερη συνταγή, ο δεύτερος επιλαχών θα έχει τη 12η καλύτερη συνταγή, κ.ο.κ.)

Η ανάδειξη των δέκα Συμμετεχόντων με τις καλύτερες συνταγές και των δέκα επιλαχόντων αυτών θα γίνει από κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από δύο μέλη, έναν εκπρόσωπο του Διοργανωτή και έναν επαγγελματία του χώρου (bartender), οι οποίοι θα αναδείξουν από κοινού τις καλύτερες συνταγές, σύμφωνα με τον όρο 4 κατωτέρω.

Η κριτική επιτροπή θα εξετάσει το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που περιγράφεται ανωτέρω καθώς και στον κατωτέρω όρο 4 του παρόντος, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του πρώτου σταδίου Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του, όπως ορίζεται ανωτέρω, και (δ) ο Συμμετέχων έχει συμπληρώσει πλήρως και ορθά όλα στοιχεία που ορίζονται στη φόρμα συμμετοχής και έχει αποδεχτεί τους όρους του Διαγωνισμού.

Οι δέκα διαγωνιζόμενοι με τις δέκα καλύτερες συνταγές και οι δέκα επιλαχόντες αυτών θα ανακοινωθούν με ανάρτηση (post) στις ιστοσελίδες «www.facebook.com/1883RoutinSyrups.Greece» και «www.instagram.com/1883syrupsgr» την Τετάρτη 6/6/2018 και ώρα 16:00, ενώ θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά την ίδια ημέρα από εκπρόσωπο του Διοργανωτή.

Εφόσον οποιοσδήποτε εκ των δέκα Συμμετεχόντων με τις δέκα καλύτερες συνταγές δεν απαντήσει στο τηλεφώνημα του Διοργανωτή, και, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του θα έχουν αναρτηθεί σε λίστα νικητών και επιλαχόντων στις ανωτέρω ιστοσελίδες, δεν επικοινωνήσει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον Διοργανωτή έως τις 8-6-2018 και ώρα 12:00, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του για τη συμμετοχή του στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει επιλαχών. Ο Διοργανωτής δικαιούται έως τις 11-6-2018 να επικοινωνήσει με όλους τους επιλαχόντες, με την εξής διαδικασία: Καταρχάς θα κληθεί από τον Διοργανωτή ο πρώτος επιλαχών. Εφόσον ο πρώτος επιλαχών δεν απαντήσει, κατά τα ανωτέρω, στο τηλεφώνημα του Διοργανωτή, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του για τη συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού και τη σειρά του καταλαμβάνει ο δεύτερος επιλαχών, κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού (βλ. κατωτέρω, στον «Ημιτελικό») θα προκριθούν οι δέκα (10) καλύτεροι που επιλέχθηκαν κατά τα ανωτέρω ή και λιγότεροι εφόσον δεν μπορέσουν να αναπληρωθούν από τους επιλαχόντες έως και τις 11-6-2018.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή των επιλαχόντων που οφείλονται σε μη απάντησή τους στο τηλεφώνημα, κάθε δε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσώπων αυτών.

 

Β. Δεύτερο στάδιο:

Το δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί στην Ελλάδα.

Οι Συμμετέχοντες με τις 10 καλύτερες συνταγές που επιλέχθηκαν στο πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, προκρίνονται στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού «Ημιτελικός/Εθνική Επιλογή», κατά το οποίο θα επιλεγεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά κατωτέρω στον όρο 4 του παρόντος, ένας εκπρόσωπος της Ελλάδας που θα συμμετάσχει στο τρίτο στάδιο του Διαγωνισμού «Τελικός» που θα διεξαχθεί στη Γαλλία.

Ο Ημιτελικός/Εθνική Επιλογή θα λάβει χώρα στην Αττική στις 18-6-2018 είτε στο χώρο των εγκαταστάσεών του Διοργανωτή είτε σε χώρο εμπορικού συνεργάτη του. Η ώρα διεξαγωγής του Ημιτελικού θα ανακοινωθεί με ανάρτηση (post) στις ιστοσελίδες «https://www.facebook.com/Routin1883.gr/», «www.instagram.com/1883syrupsgr» και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή «www.kafeaterra.gr».

Σε περίπτωση κωλύματος, ο Διοργανωτής δικαιούται να αλλάξει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του Ημιτελικού, με έγκαιρη ενημέρωση των Συμμετεχόντων, τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Ημιτελικού.

Προϋπόθεση συμμετοχής στον Ημιτελικό είναι η προσκόμιση από τους Συμμετέχοντες στον εκπρόσωπο του Διοργανωτή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή/και του Διαβατηρίου τους ή/και άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους. Επίσης, ο Διοργανωτής δικαιούται να ελέγξει με δικά του μέσα ή/και να ζητήσει από τον Συμμετέχοντα να προσκομίσει έγγραφο που να αποδεικνύει ότι εργάζεται στον χώρο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε αρνηθεί να προσκομίσει τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας του και του χώρου εργασίας του δεν δικαιούται να συμμετέχει στον Ημιτελικό.

Εφόσον οποιοσδήποτε εκ των Συμμετεχόντων που προκρίθηκαν στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού δηλώσει στον Διοργανωτή κώλυμα συμμετοχής του στον Ημιτελικό έως τις 13-6-2018, ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα μέχρι και την προτεραία της ημερομηνίας του Ημιτελικού, ήτοι μέχρι και την 17-6-2018, να καλέσει να συμμετάσχει στον Ημιτελικό τον πρώτο επιλαχόντα και εφόσον ο επιλαχών αυτός αδυνατεί να παρευρεθεί στον Ημιτελικό τον δεύτερο επιλαχόντα, κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση στον Ημιτελικό θα συμμετάσχουν οι δέκα (10) καλύτεροι που επιλέχθηκαν κατά τα ανωτέρω στο πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού ή και λιγότεροι εφόσον δεν μπορέσουν να αναπληρωθούν από τους επιλαχόντες έως τις 17-6-2018.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες επικοινωνίας με τους Συμμετέχοντες, κάθε δε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσώπων αυτών.

Κατά τη διάρκεια του Ημιτελικού ο κάθε Συμμετέχων θα παρουσιάσει τη συνταγή του σε κριτική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από τρία μέλη, ήτοι έναν εκπρόσωπο της ROUTIN SAS και δύο επαγγελματίες του χώρου (bartenders), οι οποίοι θα βαθμολογήσουν τις συνταγές συμπληρώνοντας την scorecard που τους παρέχει η ROUTIN SAS. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να δουν την scorecard στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή «www.kafeaterra.gr» .

Η παρουσίαση της συνταγής από τον Συμμετέχοντα θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4 του παρόντος.

Από τους Συμμετέχοντες στον Ημιτελικό θα επιλεγεί ένας (1) νικητής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον τρίτο στάδιο του Διαγωνισμού τον «Τελικό» (βλ. κατωτέρω).

Σε όλους τους Συμμετέχοντες στον Ημιτελικό ο Διοργανωτής θα μοιράσει αναμνηστικά δώρα-έκπληξη.

 

Γ. Τρίτο στάδιο:

Το τρίτο στάδιο του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί στη Γαλλία.

Ο Συμμετέχων νικητής που θα ανακηρυχθεί από τον Ημιτελικό για την Ελλάδα, θα λάβει μέρος στο τρίτο στάδιο του Διαγωνισμού τον μεγάλο «Τελικό» που διοργανώνεται από την ROUTIN SAS, και θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2018 στην καρδιά των γαλλικών Άλπεων.

Οι ημερομηνίες του Τελικού ενδέχεται να τροποποιηθούν, κατόπιν ενημέρωσης από την ROUTIN SAS.

Η παρουσίαση του cocktail από τον Συμμετέχοντα νικητή της Ελλάδας θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4 κατωτέρω.

Το κόστος για τη συμμετοχή στον Τελικό (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή) του νικητή του Ημιτελικού από την Ελλάδα, καθώς και του εκπροσώπου του Διοργανωτή που θα συνοδεύσει τον νικητή θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τη ROUTIN SAS.

 

4. Κριτήρια – Ειδικότεροι Όροι και Κανονισμοί για τον τρόπο συμμετοχής στον Ημιτελικό και τον Τελικό του Διαγωνισμού

 

Α. Διαδικασία παρουσίασης του cocktail στον Ημιτελικό και τον Τελικό

α. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο αλκοολούχο cocktail short ή long (σφηνάκια ή pousse café δεν επιτρέπονται), χρησιμοποιώντας τουλάχιστον μια (1) γεύση από σιρόπι 1883.

Δεν επιτρέπεται η χρήση σιροπιών άλλης μάρκας.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν από τον Διοργανωτή τα σιρόπια 1883 που θα χρησιμοποιήσουν στο cocktail που θα παρασκευάσουν κατά τον Ημιτελικό και τον Τελικό, με σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνσης «routingr@gmail.com».

……

β. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να επεξηγήσουν το cocktail που θα δημιουργήσουν, δηλαδή θα πρέπει να περιγράψουν:

- την ιδέα του cocktail,

- τη συνταγή,

- τον λόγο της επιλογής της γεύσης του 1883 σιροπιού

γ. Οι Συμμετέχοντες έχουν πέντε (5) λεπτά στη διάθεσή τους για να προετοιμαστούν στη σκηνή, πέντε (5) λεπτά για να δημιουργήσουν το cocktail τους και πέντε (5) λεπτά για να καθαρίσουν το μπαρ.

Οι Συμμετέχοντες πρέπει να παρασκευάσουν δύο (2) ποτά από το ίδιο πρωτότυπο Cocktail: 1 ποτό για την παρουσίαση και 1 ποτό για την κριτική επιτροπή / πάνελ γευσιγνωσίας.

δ. Ο Διοργανωτής και η ROUTIN SAS διατηρoύν το δικαίωμα να ανακοινώνουν το ονοματεπώνυμο των Συμμετεχόντων στον Ημιτελικό και τον Τελικό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και να προβαίνουν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος (όπως ενδεικτικά της παρουσίασης, βράβευσης, κ.λ.π.), με κάθε τρόπο που κρίνουν πρόσφορο, κάνοντας χρήση του ονοματεπώνυμού τους, της φωτογραφίας τους, κ.λ.π., για λόγους διαφημιστικής προβολής, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως σε αυτούς. Οι Συμμετέχοντες παραχωρούν, επίσης, το δικαίωμα στον Διοργανωτή και στην ROUTIN SAS να χρησιμοποιήσουν τη φωτογραφία του cocktail ή το βίντεο της παρασκευής του cocktail, το όνομα της συνταγής του cocktail και την ίδια τη συνταγή του cocktail, για σκοπούς δημοσιότητας, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, στον Τύπο, στα κοινωνικά μέσα, σε ψηφιακές και προωθητικές ενέργειες, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως σε αυτούς.

ε. Κατά τη διάρκεια του Ημιτελικού οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να ακολουθήσουν πιστά και με ακρίβεια τη συνταγή που υπέβαλαν κατά το πρώτο στάδιο στην φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα κριθούν τα cocktail που παρουσιάσουν στον Ημιτελικό και αποκλείονται αυτομάτως από τον Διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια του μεγάλου Τελικού, οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να ακολουθήσουν πιστά και με ακρίβεια τη συνταγή που υπέβαλαν και εκτέλεσαν στο Ημιτελικό/Εθνική επιλογή. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα κριθούν τα cocktail που παρουσιάσουν στον Τελικό και αποκλείονται αυτομάτως από τον Διαγωνισμό.

 

Β. Cocktail και Συνταγές

 

Κάθε Συμμετέχων πρέπει να χρησιμοποιήσει στο cocktail του τουλάχιστον μία (1) γεύση από τα σιρόπια 1883.

Οι Συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους όλα τα προϊόντα που θα χρειαστούν για την παρασκευή του cocktail τους, διότι μόνο τα σιρόπια 1883 θα παρέχονται. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης μάρκας σιροπιού.

Οι Συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν τα δικά τους εργαλεία παρασκευής cocktail για να ετοιμάσουν το cocktail και τη γαρνιτούρα τους,

Οι συνταγές θα πρέπει να αναγράφονται σε χιλιοστόλιτρα (milliliter, «ml»), συμπεριλαμβανομένων των σταγόνων ή πρεζών.

Οι συνταγές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10ml από προϊόν σιροπιού 1883.

Οι γαρνιτούρες θα ετοιμαστούν πριν ανέβουν οι Συμμετέχοντες στη σκηνή όπου θα ετοιμάσουν το cocktail τους.

Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για την παρασκευή του cocktail τους μέχρι έξι (6) συστατικά (στερεά και υγρά). Οι γαρνιτούρες δεν προσμετρούνται ως συστατικά.

Δεν επιτρέπεται η χρήση σπιτικών προϊόντων στην παρασκευή του cocktail.

Ζεστά ποτά επιτρέπονται.

Αν ένα προϊόν που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του cocktail στον Ημιτελικό και τον Τελικό είναι διαθέσιμο στη γκάμα προϊόντων της ROUTIN SAS που εμπορεύεται ο Διοργανωτής (π.χ. το Vermouth), οι Συμμετέχοντες στον Ημιτελικό και τον Τελικό πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το ποτό και όχι άλλο διαφορετικής μάρκας. Το προϊόν αυτό θα τους παρέχεται από τον Διοργανωτή με σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση «routingr@gmail.com».

 

 

 

Γ. Μουσική στον μεγάλο Τελικό

Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στον Τελικό δική τους μουσική κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του cocktail στη σκηνή ενώπιον της κριτικής επιτροπής, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αλλά μόνο αν τη διαθέτουν σε μορφή MP3.

 

Δ. Κριτήρια επιλογής των cocktail κατά τον Ημιτελικό/Εθνική επιλογή και τον Τελικό:

1/ Το cocktail: Παρουσίαση και εμφάνιση / Όσφρηση / Γεύση / Ισορροπία

2/ Δημιουργικότητα: Όνομα cocktail/ Πρωτοτυπία συνταγής / Βασική εξήγηση / προώθηση 1883 / στυλ του Bartender

3/ Τεχνική: Μέθοδος εργασίας / κανόνες του bartender / Σεβασμός στην υγιεινή / Καθαριότητα (ο πάγκος εργασίας ελέγχεται πριν και μετά την παρασκευή του cocktail) / Διατήρηση χρονικών ορίων.

 

5. Δώρο

Το δώρο του Διαγωνισμού για τον νικητή που θα αναδειχθεί από το τρίτο στάδιο του Διαγωνισμού, τον μεγάλο Τελικό, είναι ένα Σαββατοκύριακο για δύο (2) άτομα στους πρόποδες του μαγευτικού Mont Blanc

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή αντικατάστασής του.

 

 

6. Ευθύνη

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από ούτε σχετίζεται με τους ιστότοπους «http://www.facebook.com» και «http://www.instagram.com», οι οποίοι ουδεμία ευθύνη φέρουν.

Ο Διοργανωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

7. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων.

Κάθε Συμμετέχων οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να συμμορφώνεται και αποδέχεται στο σύνολο των όρων του Διαγωνισμού, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις.

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση και ουδεμία ευθύνη φέρει για ανάρτηση εκ μέρους των Συμμετεχόντων υλικού στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί προσβλητικό, ανήθικο και παράνομο από άλλους Συμμετέχοντες.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τον Διοργανωτή ή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέροντος του Διοργανωτή του σχετικού βάρους της αποδείξεως) τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε από τα τρία στάδια του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.

 

8. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής θα συλλέγει και επεξεργάζεται για τις ανάγκες του Διαγωνισμού μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, εντάσσοντάς τα σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ο Συμμετέχων δια της υποβολής των στοιχείων του και έγκρισης της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του προς τον Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο λειτουργεί ως βοηθός εκπληρώσεως και όχι υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του νόμου, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά δεδομένα που θα έχει συμπληρώσει στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ή/και έντυπα συμμετοχής σε αυτοτελή αρχεία που θα τηρούνται σύμφωνα με τον Ν.2472/1997, όπως αυτός ισχύει, και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα ως άνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την ενημέρωση του νικητή και επιλαχόντων αυτού και επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους, κ.λ.π.

Επίσης, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων, επιλέξει «Ναι» στο πεδίο «Επιλογή» της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής που αναγράφει τη φράση «Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερώσεις, διαφημιστικό υλικό από την εταιρεία KAFEA TERRA AEBE», τα ως άνω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς διενέργειας άμεσης διαφήμισης κατά την έννοια του Ν.2251/1994, ήτοι για ενέργειες προωθήσεως και ενημερώσεως των υποκειμένων σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες του Διοργανωτή, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση είτε του Διοργανωτή για πρόσθετη ενημέρωση των Συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αποζημίωσης.

Ως αποδέκτες των δεδομένων ορίζονται για όλα τα δεδομένα, ο Διοργανωτής.

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις των Ν.2472/1997 και Ν.3471/2006 όπως ισχύουν, απευθυνόμενοι γι’ αυτό μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση «info@kafeaterra.gr» ή/και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2130905500, ή/και μέσω επιστολής προς τη διεύθυνση «KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ – Υπόψη Διεύθυνσης Διαχείρισης, οδός Νάξου, αρ. 12-14, ΤΚ. 19002, Παιανία Αττικής». Μετά την παραλαβή της ανάκλησης συμμετοχής, τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα που έχουν αποθηκευτεί από τον Διοργανωτή θα διαγραφούν.

 

9. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 2130905500, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και ώρες από τις 09:00 έως τις 16:00 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): info@kafeaterra.gr.

 

10. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Αλέξιο–Δημήτριο Φωτόπουλο του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα αρ. 6, ΤΚ 10671, Αθήνα και συντάχθηκε σχετική πράξη.

Οποιοσδήποτε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται, με δικά του έξοδα, να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των ανωτέρω, όπως αυτοί κατατέθηκαν στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

 

 

 

 

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, με δημοσίευση στον τύπο ή/και με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στις ιστοσελίδες «https://www.facebook.com/Routin1883.gr/», «www.instagram.com/1883syrupsgr» και «www.kafeaterra.gr» ή/και με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση.

Ο Διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη προς Συμμετέχοντες ή τρίτους για οποιονδήποτε λόγο, αναφορικά με την αναβολή, διακοπή ή ματαίωση του Διαγωνισμού, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

13. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των γενικών όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.