Δευτερα, 23 Σεπτεμβριου 2019

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «1883 Cocktail throwdown»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«1883 Cocktail throwdown»

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και έδρα στην Παιανία Αττικής, οδός Νάξου 12-14, (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία «Bar Academy O.E.» με έδρα την Αθήνα, οδός Λάμπρου Κατσώνη 36α (εφεξής καλούμενη ο «Συνδιοργανωτής» ή η «Διαφημιστική»), εφεξής καλούμενες οι δύο εταιρείες οι «Συνδιοργανωτές», διαγωνισμό με την ονομασία «1883 Cocktail Throwdown» (εφεξής καλούμενος o «Διαγωνισμός»).

 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, χώρους αναψυχής και κέντρα διασκέδασης (νυχτερινά κέντρα, μπαρ, pub, club, cocktail lounge, μπαρ ξενοδοχείων, εστιατόρια, καφετέριες), υπό την προϋπόθεση ανεπιφύλακτης αποδοχής των κατωτέρω γενικών όρων (εφεξής καλούμενος ο «Συμμετέχων» και στον πληθυντικό οι «Συμμετέχοντες»).

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή ή του Συνδιοργανωτή, (β) οι συγγενείς πρώτου (α’) βαθμού με τους εργαζόμενους του Διοργανωτή ή του Συνδιοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Ο Συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά, κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, εμπορικά ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά στοιχεία του Διοργανωτή και της ROUTIN SAS και των προϊόντων που αυτοί εμπορεύονται.

Ο Διοργανωτής και ο Συνδιοργανωτής έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν αυτομάτως, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή στον Διαγωνισμό ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντων του Διοργανωτή.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών που μπορεί να έχει κάθε Συμμετέχων είναι μία (1).

 

3. Τρόπος Συμμετοχής – Στάδια Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

 

Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια:

 

Α. Πρώτο στάδιο:

Ο Διαγωνισμός διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή «www.kafeaterra.gr», όπου και είναι αναρτημένοι οι όροι του Διαγωνισμού, και επικοινωνείται στο κοινό μέσω των ιστοσελίδων του Διοργανωτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) Facebook και Instagram, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) της Διαφημιστικής Facebook, Instagram, YouTube, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της Διαφημιστικής «https://www.baracademy.gr», καθώς και με αποστολή newsletters των Συνδιοργανωτών στους εγγεγραμμένους στην υπηρεσία τους αυτή χρήστες.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του πρώτου σταδίου του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 23-09-2019 ώρα 13:00 Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Έναρξη»), έως και την 9-10-2019. ώρα 23:59 Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Λήξη»).

Οι Συνδιοργανωτές αναζητούν τον καλύτερο bartender για να παρουσιάσει το ταλέντο του και να διαγωνιστεί δημιουργώντας τα δύο καλύτερα πρωτότυπα cocktail χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα του ρούμια και σιρόπια 1883.

Στο πλαίσιο αυτό, σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες καλούνται να μεταβούν από την ιστοσελίδα «www.kafeaterra.gr», μέσω ιστοσυνδέσμου (link), στην φόρμα συμμετοχής (registration form) του Διαγωνισμού. Στη φόρμα συμμετοχής οι Συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά προσωπικά στοιχεία που ζητούνται σε αυτήν (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, επωνυμία του χώρου εργασίας τους, κ.λ.π.) και όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία που ζητούνται σε αυτήν και αφορούν τις δύο πρωτότυπες συνταγές τους για το πρωτότυπο αλκοολούχο cocktail που θα περιέχει vermouth (βερμούτ) 1883 Routin και το πρωτότυπο μη αλκοολούχο cocktail που θα περιέχει σιρόπι 1883 Routin, και εν συνεχεία να την υποβάλουν ηλεκτρονικά έως τη Λήξη του Διαγωνισμού, δηλαδή έως την 9-10-2019 και ώρα 23:59 Ελλάδος.

Η συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας συνιστά αυτοδικαίως δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ανεπιφύλακτη αποδοχή, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία, των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, στους οποίους όρους οι Συμμετέχοντες μεταβαίνουν μέσω ιστοσυνδέσμου (link) από την ιστοσελίδα του Διοργανωτή «www.kafeaterra.gr».

Ο Συμμετέχων φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή όλων των στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού.

Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεσμεύονται ότι και οι δύο συνταγές τις οποίες θα αποστείλουν με τη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού και με τις οποίες θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και θα παρασκευάσουν τα δύο cocktail τους σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού ή/και οι ονομασίες των συνταγών αυτών, είναι πρωτότυπες, δεν έχουν αντιγραφεί από οποιαδήποτε πηγή, δεν προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ούτε αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων και εν γένει δεν θίγουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Οι Συνδιοργανωτές ουδεμία ευθύνη υπέχουν έναντι τρίτων για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, πνευματικών ή οποιουδήποτε άλλου είδους, καθώς ευθύνη για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, πνευματικών ή οποιουδήποτε άλλου είδους υπέχουν αποκλειστικά και μόνο οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό.

Επίσης, οι Συμμετέχοντες παρέχουν στον Διοργανωτή ανέκκλητη άδεια χρήσης των συνταγών τους, των ονομασιών τους, και των cocktail που θα ετοιμάσουν για λόγους διαφημιστικούς και προωθητικούς των προϊόντων του Διοργανωτή ανεξάρτητα από την χρήση η οποία θα γίνεται με το μέσον δημοσίευσης που θα χρησιμοποιείται, μεμονωμένα ή με άλλα έργα, έντυπα, ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Απολύτως ενδεικτικά, η άδεια χρήσης περιλαμβάνει την δημοσίευση της συνταγής με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο περιλαμβανομένων των προϊόντων merchandising, για την προβολή του Διοργανωτή και των προϊόντων ή υπηρεσιών του, την χρήση της ονομασίας των cocktail με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο για την προβολή του Διοργανωτή και των προϊόντων ή υπηρεσιών του περιλαμβανομένων των προϊόντων merchandising, την κατάθεση της ονομασίας του  cocktail ως σήματος για τα προϊόντα του Διοργανωτή και την χρήση του ως διακριτικου γνωρίσματος, την εφαρμογή της συνταγής για την παρασκευή του cocktail και την φωτογράφηση και εκμετάλλευση των φωτογραφιών του παρασκευασμένου  cocktail για την προβολή του Διοργανωτή και των προϊόντων ή υπηρεσιών του περιλαμβανομένων των προϊόντων merchandising. O Διοργανωτής δύναται κατά την αποκλειστική του κρίση να επιλέξει και άλλη ονομασία για το cocktail. Η άδεια χρήσης παρέχεται χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό. Ο Διοργανωτής θα μεριμνά ώστε, όποτε αυτό είναι δυνατό και πρόσφορο, κατά την αποκλειστική του κρίση, να εμφανίζεται το όνομα του Συμμετέχοντος σε σχέση με το cocktail

Από την ανωτέρω διαδικασία θα αναδειχθούν οι οχτώ (8) Συμμετέχοντες με τις καλύτερες συνταγές. Επίσης, θα αναδειχθούν και δύο (2) επιλαχόντες αυτών με τις αμέσως επόμενες καλύτερες συνταγές.

Η ανάδειξη των οχτώ (8) Συμμετεχόντων με τις καλύτερες συνταγές και των δύο (2) επιλαχόντων αυτών θα γίνει από κριτική επιτροπή που απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, επαγγελματίες και ειδήμονες στον χώρο του ποτού, οι οποίοι θα αναδείξουν από κοινού τις καλύτερες συνταγές, σύμφωνα με τον όρο 4 κατωτέρω.

Η κριτική επιτροπή θα εξετάσει το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που περιγράφεται ανωτέρω καθώς και στον κατωτέρω όρο 4 του παρόντος, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του πρώτου σταδίου Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του πρώτου σταδίου Διαγωνισμού, όπως ορίζεται ανωτέρω, και (δ) ο Συμμετέχων έχει συμπληρώσει πλήρως και ορθά όλα τα στοιχεία που ορίζονται στη φόρμα συμμετοχής και έχει αποδεχτεί τους όρους του Διαγωνισμού.

Η επιλογή της κριτικής επιτροπής θα γίνει βάσει των συνταγών που θα κατατεθούν από τους Συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική φόρμα του Διαγωνισμού, χωρίς να έχουν κοινοποιηθεί στην κριτική επιτροπή τα ονόματα των Συμμετεχόντων ή οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται.

Οι νικητές του πρώτου σταδίου του Διαγωνισμού, δηλαδή οι οχτώ (8) διαγωνιζόμενοι με τις καλύτερες συνταγές, καθώς και οι δύο (2) επιλαχόντες αυτών, θα ανακοινωθούν με ανάρτηση (post) στην ιστοσελίδα «www.kafeaterra.gr» και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) Facebook, Instagram, YouTube της Διαφημιστικής, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της Διαφημιστικής «https://www.baracademy.gr», την Παρασκευή, 11/10/2019 και ώρα 18:00 Ελλάδος. Οι νικητές θα ενημερωθούν και τηλεφωνικά την ίδια ημέρα από εκπρόσωπο της Διαφημιστικής. 

Εφόσον οποιοσδήποτε εκ των νικητών και, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του θα έχουν αναρτηθεί σε λίστα νικητών και επιλαχόντων στις ανωτέρω ιστοσελίδες, δεν επικοινωνήσει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τη Διαφημιστική έως τις 14.-10-2019 και ώρα 13:00, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του για τη συμμετοχή του στο δεύτερο στάδιο (βλ. κατωτέρω, στον «Τελικό») του Διαγωνισμού και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει επιλαχών. Η Διαφημιστική δικαιούται από τις 14-10-2019 και ώρα 13:01 και έως τις 14-10-2019 και ώρα 17:00 να επικοινωνήσει με όλους τους επιλαχόντες, με την εξής διαδικασία: Καταρχάς θα κληθεί από τη Διαφημιστική ο πρώτος επιλαχών. Εφόσον ο πρώτος επιλαχών δεν απαντήσει, κατά τα ανωτέρω, στο τηλεφώνημα της Διαφημιστικής, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του για τη συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού και τη σειρά του καταλαμβάνει ο δεύτερος επιλαχών. Σε κάθε περίπτωση στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού (βλ. κατωτέρω, στον «Τελικό») θα προκριθούν οι οχτώ (8) καλύτεροι που επιλέχθηκαν κατά τα ανωτέρω ή και λιγότεροι εφόσον δεν μπορέσουν να αναπληρωθούν από τους επιλαχόντες έως και τις 14-10-2019.

Οι Συνδιοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή των επιλαχόντων που οφείλονται σε μη απάντησή τους στο τηλεφώνημα, κάθε δε υποχρέωση των Συνδιοργανωτών παύει να υφίσταται και δεν υπέχουν καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνουν οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσώπων αυτών.

 

Β. Δεύτερο στάδιο:

Οι Συμμετέχοντες με τις καλύτερες συνταγές που επιλέχθηκαν στο πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού, με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω, προκρίνονται στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού «Τελικός», κατά το οποίο θα επιλεγεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά κατωτέρω στον όρο 4 του παρόντος, ο νικητής του Διαγωνισμού.

Ο Τελικός θα λάβει χώρα στις 17-10-2019, στο «Tailor’s House» που βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Ειρήνης (Πλατεία Αγίας Ειρήνης αρ. 2), Αθήνα. Η ώρα διεξαγωγής του Τελικού θα ανακοινωθεί το αργότερο έως τις 11-10-2019 με ανάρτηση (post) στις ιστοσελίδες «www.kafeaterra.gr» και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) Facebook, Instagram, YouTube της Διαφημιστικής, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της Διαφημιστικής «https://www.baracademy.gr».

Σε περίπτωση κωλύματος, οι Συνδιοργανωτές δικαιούνται να αλλάξουν την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του Τελικού, με έγκαιρη ενημέρωση των Συμμετεχόντων, τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του Τελικού.

Προϋπόθεση συμμετοχής στον Τελικό είναι η προσκόμιση από τους Συμμετέχοντες στον εκπρόσωπο των Συνδιοργανωτών του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή/και του Διαβατηρίου τους ή/και άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητα τους. Επίσης, οι Συνδιοργανωτές δικαιούνται να ελέγξουν με δικά του μέσα ή/και να ζητήσουν από τον Συμμετέχοντα να προσκομίσει έγγραφο που να αποδεικνύει ότι εργάζεται στον χώρο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού. Οποιοσδήποτε αρνηθεί να προσκομίσει τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ταυτότητας του και του χώρου εργασίας του δεν δικαιούται να συμμετέχει στον Τελικό.

Εφόσον οποιοσδήποτε εκ των Συμμετεχόντων που προκρίθηκαν στον Τελικό δηλώσει στη Διαφημιστική κώλυμα συμμετοχής του στον Τελικό έως τις 14-10-2019 και ώρα 13:00, οι Συνδιοργανωτές έχουν τη δυνατότητα, μέχρι και την προτεραία της ημερομηνίας του Τελικού, ήτοι μέχρι και την 16-10-2019, να καλέσουν να συμμετάσχει στον Τελικό οποιονδήποτε εκ των επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση στον Τελικό θα συμμετάσχουν οι οχτώ (8) καλύτεροι που επιλέχθηκαν κατά τα ανωτέρω στο πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού ή και λιγότεροι εφόσον δεν μπορέσουν να αναπληρωθούν από τους επιλαχόντες έως τις 16-10-2019.

Οι Συνδιοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες επικοινωνίας με τους Συμμετέχοντες, κάθε δε υποχρέωσή τους παύει να υφίσταται και δεν υπέχουν καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνουν οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσώπων αυτών.

Κατά τη διάρκεια του Τελικού ο κάθε Συμμετέχων θα παρουσιάσει τις συνταγές του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4 του παρόντος, στην κριτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, επαγγελματίες και ειδήμονες στον χώρο του ποτού, οι οποίοι θα βαθμολογήσουν τις συνταγές συμπληρώνοντας τον πίνακα βαθμολογίας του Διαγωνισμού, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή «www.kafeaterra.gr» και αναλύεται κατωτέρω στον όρο 4.Γ. του παρόντος.

 

4. Κριτήρια – Ειδικότεροι Όροι και Κανονισμοί για τον τρόπο συμμετοχής στο πρώτο και δεύτερο (τελικό) στάδιο του Διαγωνισμού

 

Α. Cocktail και Συνταγές

 

Κάθε Συμμετέχων πρέπει να δημιουργήσει δύο πρωτότυπες συνταγές cocktail, μία συνταγή για ένα αλκοολούχο και μία συνταγή για ένα μη-αλκοολούχο cocktail, και να χρησιμοποιήσει στο αλκοολούχο cocktail του τουλάχιστον ένα (1) vermouth 1883 Routin και στο μη-αλκοολούχο cocktail τουλάχιστον μία (1) γεύση από τα σιρόπια 1883 Routin.

Επιτρέπεται ο Συμμετέχων να χρησιμοποιήσει homemade υλικά, τα οποία, όμως, πρέπει να είναι διαθέσιμα για δοκιμή και έγκριση από την κριτική επιτροπή και η διαδικασία παραγωγής τους πρέπει να αναγράφεται λεπτομερώς στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού.

 

Ι. Συνταγή “Low-ABV Cocktail” (αλκοολούχα)

 1. Ο μέγιστος αριθμός υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην συνταγή περιορίζεται στα έξι (6). Σε αυτά τα 6 υλικά δεν προσμετρούνται τα vermouth του οίκου Routin ή blend αυτών. Οι γαρνιτούρες δεν προσμετρούνται ως συστατικά.
 2. Η αλκοολούχα βάση για τη δημιουργία του “Low-ABV Cocktail” πρέπει απαραιτήτως να είναι τουλάχιστον 50ml από ένα από τα ακόλουθα προϊόντα του οίκου Routin, ήτοι τα βερμούτ (vermouth): Routin Vermouth Original Rouge, Vermouth Routin Blanc και Vermouth Routin Dry. Η αλκοολούχα βάση πρέπει να αναγράφεται στη συνταγή που θα υποβληθεί κατά τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχή.
 3. Επιτρέπεται η χρήση blend των vermouth του οίκου Routin που αναφέρονται ανωτέρω και η αναλογία του blend πρέπει να αναγράφεται στη συνταγή.
 4. Δεν επιτρέπεται η χρήση vermouth άλλων εταιρειών.
 5. Για την δημιουργία της συνταγής “Low-ABV Cocktail” δεν απαιτείται η χρήση σιροπιών του οίκου Routin.
 6. Δεν επιτρέπεται η χρήση σιροπιών ή πολτών (πουρέδων) από άλλες εταιρείες.
 7. Επιτρέπεται η χρήση αποσταγμάτων άλλων εταιριών, αρκεί αθροιστικά ο όγκος τους να μην ξεπερνά τα 30ml.
 8. Το τελικό abv του “Low-ABV Cocktail” δεν πρέπει να ξεπερνά το 12% κατά όγκο. Ακολουθεί παράδειγμα υπολογισμού του τελικού abv μιας κλασικής Margarita με συνταγή:

50ml Tequila (38% abv),

25ml Cointreau (40%abv)

25ml χυμό lime

50ml νερό από το shake

 

H φόρμουλα υπολογισμού του συνολικού abv ενός cocktail είναι η εξής:

(όγκος αλκοολούχου ποτού × ποσοστό αλκοόλης σε δεκαδικό αριθμό) ÷ συνολικός όγκος ποτού × 100

Για τη Margarita αυτό αντιστοιχεί σε:

[(ml tequila × ποσοστό αλκοόλης tequila σε δεκαδικό ψηφίο) + (ml Cointreau x ποσοστό αλκοόλης Cointreau σε δεκαδικό ψηφίο)] ÷ συνολικό όγκο ποτού μετά τη διαδικασία παραγωγής × 100

άρα

[(50 × 0,38 + 25 × 0,4)] ÷ 150 ×100 = 19,333% αλκοόλ κατά όγκο

 1. Τα υγρά συστατικά της συνταγής πρέπει να είναι γραμμένα σε ml (χιλιοστόλιτρα).
 2. Άλλες μονάδες μέτρησης υγρών και στερεών συστατικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: drops, dashes, sprays, vapours, sprinkle και άλλα.
 3. Τα homemade υλικά επιτρέπονται. Θα πρέπει όμως, να είναι διαθέσιμα για δοκιμή και έγκριση από την κριτική επιτροπή και η διαδικασία παραγωγής τους θα πρέπει να αναγράφεται λεπτομερώς στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού.
 4. Τα συστατικά και διαδικασίες παρασκευής που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή των homemade υλικών θα πρέπει να είναι ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

ΙΙ. Συνταγή Non Alcoholic (μη αλκοολούχα)

 1. Στην πρωτότυπη συνταγή της κατηγορίας “Non Alcoholic” πρέπει να χρησιμοποιηθεί σιρόπι 1883 του οίκου Routin.
 2. Ο μέγιστος αριθμός υλικών περιορίζεται στα 6 που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην συνταγή περιορίζεται στα έξι (6). Σε αυτά τα 6 υλικά δεν προσμετρούνται τα σιρόπια του οίκου 1883 Routin ή blend αυτών. Οι γαρνιτούρες δεν προσμετρούνται ως συστατικά.
 3. Στη συνταγή πρέπει να περιέχονται τουλάχιστον 20 ml σιρόπι 1883 του οίκου Routin.
 4. Επιτρέπεται η χρήση περισσότερων από ένα σιροπιών του οίκου Routin, σε blend. Ολοκληρωμένη λίστα των προϊόντων του οίκου μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
 5. Δεν επιτρέπεται η χρήση σιροπιών, πολτών ή πουρέδων από άλλες εταιρείες.
 6. Η χρήση αλκοολούχων ποτών ή μειγμάτων δεν επιτρέπεται.
 7. Τα υγρά συστατικά της συνταγής πρέπει να είναι γραμμένα σε ml (χιλιοστόλίτρα).
 8. Άλλες μονάδες μέτρησης υγρών και στερεών συστατικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: drops, dashes, sprays, vapours, sprinkle και άλλα.
 9. Τα homemade υλικά επιτρέπονται. Θα πρέπει όμως, να είναι διαθέσιμα για δοκιμή και έγκριση από την κριτική επιτροπή και η διαδικασία παραγωγής τους θα πρέπει να αναγράφεται λεπτομερώς στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού.
 10. Τα συστατικά και οι διαδικασίες παρασκευής που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή των homemade υλικών θα πρέπει να είναι ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

Β. Διαδικασία παρουσίασης των cocktail στον Τελικό

Οι Συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους όλα τα προϊόντα/υλικά που θα χρειαστούν για την παρασκευή των cocktail τους, πλην των vermouth και των σιροπιών 1883 Routin που θα παρέχονται από τον Διοργανωτή.

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να φέρουν τα δικά τους εργαλεία παρασκευής cocktail για να ετοιμάσουν τα cocktail και τη γαρνιτούρα τους, αλλά θα υπάρχουν διαθέσιμα και εργαλεία (shakers, strainers, bar spoons, mixing glasses, muddlers, μαχαίρια και επιφάνειες κοπής) και ποτήρια (collins, old fashioned και coupe) από τους Συνδιοργανωτές.

α. Οι Συμμετέχοντες πρέπει να δημιουργήσουν δύο πρωτότυπα cocktail, ένα αλκοολούχο short ή long (σφηνάκια ή pousse café δεν επιτρέπονται), χρησιμοποιώντας ένα vermouth Routin 1883 και ένα μη-αλκοολούχο, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον μια (1) γεύση από σιρόπι 1883.

β. Οι Συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους: δέκα (10) λεπτά προετοιμασίας σε χώρο backstage πριν διαγωνιστούν, πέντε (5) λεπτά στον χώρο που θα διαγωνιστούν για στήσιμο, επτά (7) λεπτά χρόνο παρουσίασης ώστε να δημιουργήσουν τα δύο cocktail τους για τους κριτές, και πέντε (5)  λεπτά μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης για να καθαρίσουν τον χώρο στον οποίο διαγωνίστηκαν.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω χρόνων θα επιβάλλεται ποινή στη βαθμολογία, όπως αναλύεται κατωτέρω.

Οι Συμμετέχοντες πρέπει να παρασκευάσουν δύο (2) ποτά από κάθε συνταγή, δηλαδή συνολικά 4 ποτά.

γ. Οι Συνδιοργανωτές διατηρoύν το δικαίωμα να ανακοινώνουν το ονοματεπώνυμο των Συμμετεχόντων στον Τελικό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και να προβαίνουν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος (όπως ενδεικτικά της παρουσίασης, βράβευσης, κ.λ.π.), με κάθε τρόπο που κρίνουν πρόσφορο, κάνοντας χρήση του ονοματεπώνυμού τους, της φωτογραφίας τους, κ.λ.π., για λόγους διαφημιστικής προβολής, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως σε αυτούς.

δ. Κατά τη διάρκεια του Τελικού οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να ακολουθήσουν πιστά και με ακρίβεια τις συνταγές που υπέβαλαν κατά το πρώτο στάδιο στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα κριθούν τα cocktail που παρουσιάσουν στον Τελικό και αποκλείονται αυτομάτως από τον Διαγωνισμό.

 

Γ. Κριτήρια βαθμολόγησης και επιλογής των cocktail στον Τελικό:

 

Ι. Η βαθμολόγηση των cocktail από την κριτική επιτροπή θα γίνει με βάση τον κατωτέρω πίνακα βαθμολογίας:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

Αυθεντικότητα

Όνομα

Εμφάνιση

Άρωμα

Γεύση

Τεχνική Κατάρτιση

Παρουσίαση &Επικοινωνία

Συνολικοί Πόντοι

20

5

10

15

25

15

20

Άριστο

17-20

5

10

15

25

15

20

Πολύ καλό

13-16

4

9

13-14

20-24

13-14

17-19

Καλό

10-12

3

7-8

10-12

16-20

10-12

14-6

Μέτριο

7-9

2

5-6

7-9

11-15

7-9

10-13

Αδιάφορο

3-6

1

3-4

4-6

6-10

4-6

5-9

Κακό

1-2

0

1-2

1-3

1-5

1-3

1-4

 

 

*Επεξήγηση πίνακα:

Αυθεντικότητα: Εξετάζεται και βαθμολογείται η χρήση πρωτοτύπων υλικών και συνδυασμών.

Όνομα: Το όνομα του cocktail είναι κύριος παράγοντας στη διαχρονικότητά του. Ο διαγωνισμός επιζητά τη χρήση πρωτότυπων και έξυπνων ονομάτων.

Εμφάνιση: Βαθμολογείται η συνολική εικόνα του cocktail όπως το δοχείο μέσα στο οποίο σερβίρεται, η γαρνιτούρα, οποιοδήποτε συνοδευτικό ή ειδικό σερβίρισμα ή concept. 

Άρωμα: Βαθμολογείται το αρωματικό μπουκέτο του cocktail. Εξετάζεται η πολυπλοκότητα και η ισορροπία.

Γεύση: Εξετάζεται η ισορροπία των συστατικών και το κατά πόσο διακρίνονται μέσα στο cocktail.

Τεχνική Κατάρτιση: Εξετάζεται και βαθμολογείται η σωστή χρήση των εργαλείων, των τεχνικών παρασκευής του cocktail, οι σωστές δοσολογίες και η σταθερότητα του διαγωνιζομένου κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του.

Παρουσίαση και Επικοινωνία: Βαθμολογείται η συνολική εικόνα του διαγωνιζομένου και της παρουσίασής του. Λαμβάνονται υπόψη το περιεχόμενο, η ουσία των πληροφοριών, η συνοχή και η ροή της παρουσίασης και η εμφάνιση του διαγωνιζομένου.

 

ΙΙ. Από την ανωτέρω βαθμολογία κριτική επιτροπή θα αφαιρεί από τους Συμμετέχοντες πόντους ως ακολούθως:

 

Αφαίρεση Πόντων - Ποινές

Χρονικές υπερβάσεις

Δευτερόλεπτα πέρα των 7 λεπτών

Πόντοι ποινής

(από κάθε κριτή)

01 - 20

1

21 - 40

2

41 - 60

5

61 - 90

10

91 - 120

15

>121

Ακύρωση συμμετοχής

 

 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, καλύτερη βαθμολογία θεωρείται αυτή με το μεγαλύτερο σύνολο στο άθροισμα των βαθμών στις κατηγορίες βαθμολόγησης “Γεύση”, “Άρωμα” και “Εμφάνιση”. Αν και με αυτόν τον τρόπο προκύψει ισοβαθμία, μεταξύ των ισοβαθμούντων στις ανωτέρω τρεις κατηγορίες, καλύτερη βαθμολογία θεωρείται αυτή με το μεγαλύτερο σύνολο στο άθροισμα των βαθμών και στις κατηγορίες “Δημιουργικότητα” και “Τεχνική”. Αν και πάλι προκύψει ισοβαθμία, τότε η κριτική επιτροπή θα αποφασίσει ελεύθερα ποιος από τους Συμμετέχοντες που ισοβάθμησαν θα είναι ο νικητής.

ΙV. Από τους Συμμετέχοντες στον Τελικό θα επιλεγεί ένας (1) νικητής που θα λάβει και το Δώρο του όρου 5.

 

 

5. Δώρο

Το δώρο του Διαγωνισμού για τον νικητή που θα αναδειχθεί από το δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού, δηλαδή από τον Τελικό, είναι ένα ταξίδι δύο διανυκτερεύσεων, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής, για δύο (2) άτομα στους πρόποδες του μαγευτικού Mont Blanc, που θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα οριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον Διοργανωτή.  

Το Δώρο είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή αντικατάστασής του.

 

6. Ευθύνη

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα, καθώς και πρόσβαση στον τόπο διεξαγωγής του Τελικού με δικά τους μέσα και έξοδα.

Οι Συνδιοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

Οι Συνδιοργανωτές, οι υπάλληλοι, τα διευθυντικά στελέχη και οι προστηθέντες τους δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προέρχεται από ή συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διαχειρίζεται από την ROUTIN SAS. Επίσης, η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από ούτε σχετίζεται με τους ιστότοπους «http://www.facebook.com» και «http://www.instagram.com» και «https://www.youtube.com», οι οποίοι ουδεμία ευθύνη φέρουν.

Οι Συνδιοργανωτές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο.

Παράλληλα οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή / και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

 

7. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων.

Κάθε Συμμετέχων οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, να συμμορφώνεται με τις αρχές των Συνδιοργανωτών σχετικά με την υπεύθυνη προώθηση του αλκοόλ (π.χ. συμμετοχές που ενθαρρύνουν ή προτείνουν την ανεύθυνη κατάχρηση αλκοόλ ή που περιλαμβάνουν ανήλικο άτομο αποκλείονται) και να συμμορφώνεται και αποδέχεται στο σύνολό τους τους όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις.

Οι Συνδιοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, χωρίς προειδοποίηση, και ουδεμία ευθύνη φέρουν για ανάρτηση εκ μέρους των Συμμετεχόντων υλικού στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί προσβλητικό, ανήθικο και παράνομο από άλλους Συμμετέχοντες.

Οι Συνδιοργανωτές έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν αυτομάτως, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή στον Διαγωνισμό ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

Γενικά οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τους Συνδιοργανωτές ή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε οι Συνδιοργανωτές έχουν το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική τους κρίση, να τον αποκλείσουν τελείως από τον Διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε από τα τρία στάδια του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.

 

8. Προσωπικά Δεδομένα.

Οι Συνδιοργανωτές έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός 679/2016 (ΕΕ), «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στο πλαίσιο αυτό, οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, να τους ενημερώνουν που, πως και γιατί χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα, να δίνουν πληροφορίες για τα δικαιώματά τους, καθώς και να ενημερώνουν υπεύθυνα για την επεξεργασία τους και για τυχόν κινδύνους και συμβάντα παραβιάσεων των δεδομένων αν ποτέ παρουσιαστούν. Οι Συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό συναινούν στην επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται στο παρόν και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν. Οι Συμμετέχοντες μπορούν, για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, αλλά και για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους, να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Διοργανωτή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: οδός Νάξου 12-14, Παιανία Αττικής, Τ.Κ. 19002, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@kafeaterra.gr είτε τηλεφωνικώς στο: +30 2130905500, καθώς και με την Διαφημιστική, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: οδός Λάμπρου Κατσώνη 36α, Αμπελόκηποι Αττικής, Τ.Κ. 11471, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@baracademy.gr είτε τηλεφωνικώς στο: 210-6400540.

Οι Συνδιοργανωτές λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα από τους ίδιους τους Συμμετέχοντες και λαμβάνουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία τους, την οποία οι Συμμετέχοντες μπορούν να ανακαλέσουν ελεύθερα οιαδήποτε στιγμή, εκτός και αν οι Συνδιοργανωτές έχουν έννομο συμφέρον για την διατήρησή τους.

Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω της φόρμας συμμετοχής και είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός τηλεφώνου και χώρος εργασίας.

Οι Συνδιοργανωτές συλλέγουν τα δεδομένα των Συμμετεχόντων για να τα χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού (επικοινωνία με νικητές, αποστολή δώρων, κ.α.).

Επίσης, ο Διοργανωτής συλλέγει τα δεδομένα των Συμμετεχόντων για να αποστέλλει το ενημερωτικό δελτίο του (newsletter), το οποίο περιέχει πληροφορίες για τα προϊόντα του, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες και γενικά για να αποστέλλει διαφημιστικό υλικό. Ο Διοργανωτής ζητά και λαμβάνει τη συγκατάθεση των Συμμετεχόντων να το πράττει αυτό, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ελεύθερα, και ο Διοργανωτής θα στέλνει το ενημερωτικό δελτίο/διαφημιστικό υλικό μόνο για όσο διάστημα οι συμμετέχοντες συνεχίζουν να συμφωνούν.

Τα δεδομένα των Συμμετεχόντων αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή στη βάση δεδομένων των Συνδιοργανωτών και δεν τα μοιράζονται/διαβιβάζουν σε τρίτους. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν, τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διαβιβαστούν σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεργάτες του Διοργανωτή, όπως ενδεικτικά σε διαφημιστικές εταιρείες, κλπ., οι οποίοι θα δεσμεύονται από τον Διοργανωτή να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Διοργανωτής δεν θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να λάβει αυτοματοποιημένες αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τους Συμμετέχοντες.

Τα δεδομένα των Συμμετεχόντων διατηρούνται από τον Διοργανωτή για όσο εκείνοι συνεχίζουν να συναινούν να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο/διαφημιστικό υλικό και κατ΄ ανώτατο διατηρούνται για διάστημα πέντε (5) ετών.

Επίσης, τα δεδομένα των Συμμετεχόντων διατηρούνται από την Διαφημιστική μέχρι το πέρας του Διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου στον νικητή, ήτοι το αργότερο μέχρι την 17-10-2019.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, οι Συμμετέχοντες μπορούν να ζητήσουν από τους Συνδιοργανωτές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και να διορθώσουν ή συμπληρώσουν τα δεδομένα εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Οι Συμμετέχοντες έχουν, επίσης, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων τους. Μπορούν να ζητήσουν να τους χορηγήσουν οι Συνδιοργανωτές αντίγραφο των δεδομένων που τηρούν για αυτούς και να ζητήσουν τη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Επίσης, μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό/διακοπή της επεξεργασίας των δεδομένων τους, καθώς και να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους.

Οι Συνδιοργανωτές μεριμνούν για την ασφάλεια των δεδομένων των Συμμετεχόντων είτε αυτά είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και φροντίζουν ώστε να αποθηκεύονται και φυλάσσονται επαρκώς και με ασφάλεια, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψουν την ηλεκτρονική από απόσταση ή φυσική προσβολή του απόρρητου χαρακτήρα τους. Διασφαλίζουν ότι ισχύουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας προς αντιμετώπιση ενδεχόμενης απώλειας, κακής χρήσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή/και μεταφοράς. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο εκείνα τα μέλη του προσωπικού των Συνδιοργανωτών που έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές με τον σκοπό για τον οποίο οι Συνδιοργανωτές τηρούν και επεξεργάζονται τα δεδομένα. Καταγράφουν τα πρόσωπα που προβαίνουν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και το είδος της επεξεργασίας. Θα ενημερώνουν σε κάθε περίπτωση που, παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα από τον ΓΚΠΔ μέτρα ασφαλείας, μπορεί τα συστήματά τους να τύχουν κακόβουλης επίθεσης ή να προκύψουν οιαδήποτε άλλα προβλήματα παραβίασης δεδομένων και θα παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία για οποιονδήποτε κίνδυνο.

Εάν οι Συμμετέχοντες έχουν παράπονα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων τους μπορούν να θέσουν αυτά προς επίλυση, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Νάξου 12-14, Παιανία Αττικής, Τ.Κ. 19002 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@kafeaterra.gr ή τηλεφωνικώς στο +30 2130905500, ή/και να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Διοργανωτή ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά κάνοντας χρήση των παραπάνω στοιχείων επικοινωνίας ή στέλνοντας email στο dpo@kafeaterra.gr. Επίσης, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουνε με την Διαφημιστική, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: οδός Λάμπρου Κατσώνη 36α, Αμπελόκηποι Αττικής, Τ.Κ. 11471, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@baracademy.gr είτε τηλεφωνικώς στο: 210-6400540.

Εάν, ωστόσο, για οποιονδήποτε λόγο οι Συμμετέχοντες δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από τους Συνδιοργανωτές, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφ. Κηφισίας 1, Αθήνα, ΤΚ 11523, 210-6475600, http://www.dpa.gr) για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους (υποβολή καταγγελίας, κ.α.).

 

9. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με την Διαφημιστική στο τηλέφωνο: 210-6400540, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και ώρες από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) events@baracademy.gr – με Θέμα: Routin Competition 2019.

 

10. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Αλέξιο–Δημήτριο Φωτόπουλο του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα αρ. 6, ΤΚ 10671, Αθήνα και συντάχθηκε σχετική πράξη.

Οποιοσδήποτε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται, με δικά του έξοδα, να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των ανωτέρω, όπως αυτοί κατατέθηκαν στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

 

11. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Οι Συνδιοργανωτές δικαιούνται να ανακαλέσουν την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνουν τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους, με δημοσίευση στον τύπο ή/και με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στις ιστοσελίδες της «www.baracademy.gr» και «www.kafeaterra.gr» ή/και με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι  Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Συνδιοργανωτών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση.

Οι Συνδιοργανωτές δεν υπέχουν καμία ευθύνη προς Συμμετέχοντες ή τρίτους για οποιονδήποτε λόγο, αναφορικά με την αναβολή, διακοπή ή ματαίωση του Διαγωνισμού, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

 

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

 

13. Αποδοχή των όρων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των γενικών όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.